I. 季度数据对比(14-18财年):

 

 

II. 前三季度同比(13-18财年):

 

 

III. 申请数 vs. 审批数 (13-18财年)

 

 

IV. 获批数 vs. 拒签数(13-18财年)

 

 

V. 获批率(13-18财年)

 

 

VI. 待审批数(13-18财年):

 

 

VII. 每年第三季度申请/审批/待审批数据对比(14-18财年)

 

 

VIII. 每年前三季度 申请数 vs. 审批数(13-18财年)